Hopp til innhold

Code of Conduct (Uppförandekod)

Bano Life arbetar för att främja goda arbets- och miljöförhållanden i våra leverantörskedjor. Detta önskar vi göra i nära samarbete med våra leverantörer och samarbetspartners. För att tydliggöra vad vi förväntar oss av våra leverantörer har Bano Life utarbetat riktlinjer för etisk handel. Riktlinjerna omfattar grundläggande krav på mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.

Principer

Våra leverantörer ska leverera varor och tjänster till Bano Life som är producerade i enlighet med riktlinjerna. Leverantörerna ska också vidarebefordra och följa upp riktlinjerna hos sina underleverantörer.

På begäran från Bano Life måste leverantören kunna dokumentera att riktlinjerna följs. Det kan göras genom egenförklaring, uppföljningsmöten med Bano Life och/eller kartläggning av arbetsförhållandena på produktionsplatsen. Om Bano Life önskar kartlägga underleverantör måste leverantören lämna namn och kontaktuppgifter till denna.

Vid brott mot de etiska riktlinjerna kommer Bano Life i samarbete med leverantören att utarbeta en plan för att åtgärda bristerna. Åtgärderna ska genomföras inom skälig tid. Uppsägning av kontrakt kommer endast att ske om leverantören, efter upprepade kontakter, inte visar vilja att rätta till förhållandena.

Sociala och miljömässiga standarder kommer att vägas in vid val av nya leverantörer.

Krav för egen verksamhet

Bano Life kommer kontinuerligt att arbeta för att förbättra sin policy och praxis för att säkerställa att leverantörerna följer våra riktlinjer för etisk handel.

Bano Life, inklusive alla anställda, får aldrig erbjuda eller ta emot olagliga eller oegentliga penninggåvor eller andra förmåner för att uppnå affärsmässiga eller privata fördelar för egen del eller fördelar för kunder, agenter eller leverantörer.

Bano Life och Bano Life’s leverantörer ska undvika handelspartners som har verksamhet i länder som omfattas av handelsbojkott av FN och/eller norska myndigheter.

Krav på förhållanden i leverantörskedjan

Bano Life’s riktlinjer för etisk handel är baserade på internationellt erkända FN- och ILO-konventioner och anger minimi- och inte maximalstandarder. Lagstiftningen på produktionsplatsen ska respekteras. Om nationella lagar och regler täcker samma ämnen som dessa riktlinjer, ska den högsta standarden gälla.

1. Tvingande arbete/slavarbete (ILO-konvention nr. 29 och 105)

1.1. Det får inte förekomma någon form av tvingande arbete, slavarbete eller ofrivilligt arbete.

1.2. Arbetare ska inte vara tvungna att lämna in depositioner eller identitetshandlingar till arbetsgivaren och ska fritt kunna avsluta anställningsförhållandet med rimlig uppsägningstid.

2. Facklig organisering och kollektiva förhandlingar (ILO-konvention nr. 87, 98, 135 och 154)

2.1. Arbetare ska utan undantag ha rätt att ansluta sig till eller etablera fackföreningar efter eget önskemål och att förhandla kollektivt. Arbetsgivaren ska inte blanda sig i, hindra eller motarbeta facklig organisering eller kollektiva förhandlingar.

2.2. Fackliga representanter ska inte diskrimineras eller hindras från att utföra sitt fackliga arbete.

2.3. Om rätten till fri organisering och/eller kollektiva förhandlingar är begränsad enligt lag, ska arbetsgivaren underlätta, och inte hindra, alternativa mekanismer för fri och oberoende organisering och förhandling.

3. Barnarbete (FN:s konvention om barnets rättigheter, ILO-konvention nr. 138, 182 och 79, ILO-rekommendation nr. 146)


3.1. Minsta åldern för arbetare ska inte vara mindre än 15 år och i enlighet med

i) nationell minimiålder för anställning, eller;
ii) minimiålder för obligatorisk skolgång, med högsta ålder som gällande. Om lokal minimiålder är satt till 14 år i enlighet med undantaget i ILO-konvention 138, kan detta accepteras.


3.2. Nyrekrytering av barnarbetsstyrka som bryter mot ovannämnda minimiålder ska inte äga rum.

3.3. Barn under 18 år ska inte utföra arbete som skadar deras hälsa, säkerhet eller moral, inklusive nattarbete.

3.4. Det ska etableras handlingsplaner för snabb utfasning av barnarbete som bryter mot ILO-konventionerna 138 och 182. Handlingsplanerna ska dokumenteras och kommuniceras till relevant personal och andra intressenter. Det ska också finnas stödordningar där barn ges möjlighet till utbildning tills de inte längre är i skolpliktig ålder.

4. Diskriminering (ILO-konvention nr. 100 och 111 och FN:s Kvinnodiskrimineringskonvention)

4.1. Det får inte förekomma diskriminering vid anställning, lön, utbildning, befordran, uppsägning eller pension baserat på etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsnedsättning, kön, civilstånd, sexuell läggning, fackligt arbete eller politisk tillhörighet.

4.2. Det ska etableras skydd mot sexuellt trakasserande, hotande, kränkande eller utnyttjande beteende, samt mot diskriminering eller uppsägning av osakliga skäl, såsom äktenskap, graviditet, föräldraskap eller status som hiv-smittad.

5. Brutal behandling

5.1. Fysisk misshandel eller bestraffning, eller hot om fysisk misshandel är förbjudet. Detsamma gäller sexuellt eller annat missbruk och andra former av förnedring.

6. Hälsa, miljö och säkerhet (ILO-konvention nr. 155 och rekommendation nr. 164)

6.1. Det ska arbetas för att säkerställa att arbetstagarna har en säker och hälsosam arbetsmiljö. Farliga kemikalier och andra ämnen ska hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förebygga och minimera olyckor och hälsoskador som uppstår som ett resultat av eller är relaterade till arbetsförhållandena.

6.2. Arbetstagarna ska regelbundet och dokumenterat utbildas i hälsa och säkerhet. Utbildningen i hälsa och säkerhet ska upprepas för nya anställda och omplacerade arbetstagare.

6.3. Arbetstagarna ska ha tillgång till rena sanitära faciliteter och rent dricksvatten. Om relevant ska arbetsgivaren även se till att det finns faciliteter för säker förvaring av mat.

6.4. Om arbetsgivaren erbjuder boende ska detta vara rent, säkert, tillräckligt ventilerat och ha tillgång till rena sanitära faciliteter och rent dricksvatten.

7. Lön (ILO-konvention nr. 131)

7.1. Lönen för arbetstagare för en normal arbetsvecka ska minst motsvara nationella minimilönebestämmelser eller branschstandard, den högsta gäller. Lönen ska alltid vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov, inklusive någon form av sparande.

7.2. Lönevillkor och utbetalning av lön ska vara skriftligt avtalade innan arbetet påbörjas. Avtalet ska vara begripligt för arbetstagaren.

7.3. Avdrag i lön som disciplinär åtgärd tillåts inte.

8. Arbetstid (ILO-konvention nr. 1 och 14)

8.1. Arbetstiden ska vara i linje med nationella lagar eller branschstandarder och får inte överskrida arbetstider som följer gällande internationella konventioner. Normal arbetstid per vecka bör vanligtvis inte överstiga 48 timmar.

8.2. Arbetstagare ska ha minst en ledig dag per 7 dagar.

8.3. Övertid ska vara begränsad och frivillig. Rekommenderad maximal övertid är 12 timmar per vecka, vilket innebär en total arbetstid på 60 timmar per vecka. Undantag från detta kan accepteras om det regleras av ett kollektivavtal eller nationell lag.

8.4. Arbetstagare ska alltid erhålla övertidsersättning för arbete som utförs utöver den normala arbetstiden (se punkt 8.1 ovan), minst i enlighet med gällande lagar.

9. Reguljära anställningar

9.1. Åtaganden gentemot arbetstagare, i enlighet med internationella konventioner, nationella lagar och regler om reguljära anställningar, får inte undvikas genom användning av korttidsengagemang (såsom kontraktsanställda, löst anställda och dagsverkare), underentreprenörer eller andra arbetsrelationer.

9.2. Alla arbetstagare har rätt till arbetskontrakt på ett språk de förstår.

9.3. Lärlingsprogram ska vara tydligt definierade avseende längd och innehåll.

10. Marginaliserade befolkningsgrupper

10.1. Produktion och användning av naturresurser får inte bidra till att förstöra resurs- och inkomstgrund för marginaliserade befolkningsgrupper, till exempel genom att beslagta stora landområden, använda vatten eller andra naturresurser på ett ohållbart sätt som dessa befolkningsgrupper är beroende av.

11. Miljö

11.1. Åtgärder för att minska negativa effekter på hälsa och miljö i hela värdekedjan ska genomföras genom att minimera utsläpp, främja effektiv och hållbar resursanvändning, inklusive energi och vatten, samt minimera utsläpp av växthusgaser vid produktion och transport. Lokalmiljön vid produktionsplatsen får inte exploateras eller skadas av föroreningar.

11.2. Nationell och internationell miljölagstiftning och -regleringar ska följas, och relevanta utsläppstillstånd ska erhållas.

12. Korruption

12.1. Alla former av mutor är oacceptabla, såsom användning av alternativa kanaler för att säkra illegitima privata eller arbetsrelaterade fördelar till kunder, agenter, entreprenörer, leverantörer eller deras anställda samt offentliga tjänstemän.

13. Ledningssystem hos leverantörer

Ledningssystem är centralt för implementering av etiska riktlinjer. Bano Life betonar vikten av att leverantören har system som stöder implementeringen av dessa. Förväntningarna är tydliggjorda genom att:

  • Leverantören bör utse en ansvarig person, central i organisationen, för att implementera de etiska riktlinjerna i sin verksamhet.
  • Leverantören ska göra riktlinjerna kända i alla relevanta delar av sin organisation.
  • Leverantören ska kunna redogöra för var varor som beställts av Bano Life produceras.